Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Poetui Marcelijui Martinaičiui atminti

Naujienos

Konkursas Informacijos išteklių formavimo padalinio vedėjo pareigoms užimti

biblzenklas 75x84Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas: Informacijos išteklių formavimo padalinio vedėjas

Darbo vieta (miestas): Pasvalys


PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

INOVACIJŲ, METODIKOS IR INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ CENTRO

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ FORMAVIMO PADALINIO VEDĖJO (134906) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

1. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) Inovacijų , metodikos ir informacijos išteklių centro (toliau – Centras) Informacijos išteklių formavimo padalinio (toliau – Padalinys) vedėjas yra biudžetinės įstaigos struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PADALINIO VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis Padalinio vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. Padalinio vedėjas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Padalinio vedėjas turi žinoti:

3.2.1. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimus bei norminius aktus, reglamentuojančius bibliotekos veiklą, Kultūros ministerijos teisės aktus, bibliotekininkystės ir bibliografijos standartus; išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje;

3.2.2. naujausias Lietuvos ir užsienio bibliotekų idėjas, metodus bibliotekų fondų organizavimo srityje.

3.3. Padalinio vedėjas turi išmanyti:

3.3.1. strateginio planavimo, planų ir ataskaitų rengimo principus, Padalinio veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo principus;

3.3.2. bibliotekininkystės teoriją ir praktiką;

3.3.3. Bibliotekos tikslus, uždavinius ir jų vykdymą bendrajame Bibliotekos strategijos kontekste.

    3.4. Padalinio vedėjas  turi mokėti:

    3.4.1. koordinuoti fondų organizavimo ir tvarkymo veiklą rajone;

    3.4.2. valdyti informaciją: ją kaupti, analizuoti, apibendrinti;

    3.4.3. dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Power Point, Skype for business ir kita organizacine technika);      

    3.4.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų).

III. PADALINIO VĖDĖJO FUNKCIJOS

4. Padalinio vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisiniais aktais, bibliotekų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Pasvalio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šių pareigybių aprašymu ir kitais bibliotekos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

5. Padalinio vedėjas:

5.1. sudaro padalinio veiklos planą, rengia tekstinę veiklos ataskaitą ir nustatytais terminais pateikia Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėjui;

5.2. veda bendrąją bibliotekos fondo apskaitos knygą ir visų bibliotekos padalinių fondo apskaitos knygas, kurias su padaliniais susitikrina pasibaigus finansiniams metams;

5.3.  kartu su dokumentų fondo komplektavimo taryba organizuoja dokumentų užsakymą, kontroliuoja jų vykdymą;

5.4. prenumeruoja periodinius leidinius viešajai bibliotekai ir jos padaliniams;

5.5. pasirašo ant gautų dokumentų sąskaitų-faktūrų ir organizuoja dokumentų paskirstymą viešosios bibliotekos padaliniams;

5.6. administruoja LIBIS programą;

5.7. tikrina LIBIS programoje sukurtus įrašus, juos sudalykina, tvirtina gautų dokumentų sąskaitų-faktūrų, gavimo aktų užbaigimą ir juos atspausdina;

5.8. formuoja bendrąjį dokumentų paskirstymo aktą ir dokumentų perdavimo lydraščius viešosios bibliotekos padaliniams;

5.9.   dalyvauja dokumentų fondų patikrinimuose;

5.10. atlieka dokumentų nurašymą LIBIS kompiuteriniame kataloge;

5.11. iki kiekvieno mėnesio pradžioje perduoda viešosios bibliotekos buhalterijai praėjusio mėnesio gavimo ir nurašymo aktus, susitikrina su buhalterija per mėnesį gautų dokumentų sąskaitas-faktūras;

5.12. kontroliuoja „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų“ vykdymą;

5.13. dalyvauja komisijų, kurias skiria Bibliotekos direktorė, darbe;

5.14. teikia metodinę pagalbą kaimo filialų, o, jei to pageidauja, ir kitų žinybų bibliotekininkams fondų organizavimo klausimais;

 5.15. atsako į internetu pateiktas skaitytojų užklausas, susijusias su bibliotekos fondu;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka kelia kvalifikaciją, dalyvauja stažuotėse, seminaruose, atestuojasi, siekia bendrakultūrinių žinių;

5.17. vykdo kitus Bibliotekos administracijos bei Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių Centro vedėjo pavedimus bei įsakymus, susijusius su bibliotekos veikla ir nepažeidžiančius darbuotojo teisių.

6. Padalinio vedėjas atsako:

6.1. už Padalinio veiklos organizavimą ir rezultatus;

6.2. už Padalinio vedamos apskaitos tikslumą, dokumentų saugojimą;

6.3. už norminių dokumentų komplektavimo klausimais reikalavimų laikymąsi;

6.4. už komisijų, kurių veikloje dalyvauja, darbo kokybę;

6.5. už visapusišką, kultūringą elgesį įstaigoje;

6.6. už pateiktos informacijos patikimumą ir išsaugojimą.

6.7. už savo pareigų netinkamą vykdymą Padalinio vedėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, darbo kodekso, Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

________________________

Pretendentas turi pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinančio  dokumento, išsilavinimą patvirtinančio  dokumento, informacinių technologijų išmanymą liudijančio dokumento, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas (pateikiant kopijas su savimi turėti originalus);
  • gyvenimo aprašymą;                   
  • užpildytą pretendento anketą;
  • galima papildomai pateikti motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami:

  • Adresu: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys

(I aukšte, administracijai)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. pasiteirauti  (8 451) 34 447

El. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Skelbimas galioja iki: 2019-05-20

Prašymo forma

Pretendento anketa

Skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale www.vtd.lt