• Atviras jaunimo centras

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padalinys Pasvalio atviras jaunimo centras

  Vyriausioji specialistė (socialinė pedagogė) Akvilė Angelienė

  Tel. (8 451) 34 319

  Pasvalio atviro jaunimo centro nuostatai

  Pasvalio atviro jaunimo centro uždaviniai:

  1.  Sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
  2.  Užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  3.  Sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.


   Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

  1. Atvirumo – Centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams;

  2. Prieinamumo – Centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorius tvirtina Centro darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;

  3.  Savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;

  4. Aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;

  5. Orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

 • Administracija

  Direktorė Danguolė Abazoriuvienė, tel. (8 451) 34447

  Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika, tel. (8 451) 34238

  Vyriausioji buhalterė Biruta Baronienė, tel. (8 451) 34448

  Buhalterė Justina Jurėnienė, tel. (8 451) 34448

  Personalo administratorė Vilija Sakalauskė, tel. (8 451) 34447

   
   
 • Vartotojų aptarnavimo centras

  Centro vedėja Rita Bedulytė

  Tel. (8 451) 34 319

  Vartotojų aptarnavimo centro nuostatai

  Centro struktūra:

  Centro uždaviniai:

  1. Kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų Pasvalio savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą įvairiose laikmenose, atsižvelgiant į Pasvalio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes.

  2. Vykdyti bibliotekinį įvairaus amžiaus bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tenkinti ir ugdyti jų skaitymo, informacinius, edukacinius, kultūrinius, komunikacinius poreikius.

  3. Vykdyti informacinę veiklą, užtikrinti prieigą prie informacijos išteklių, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei tradicines informacines paslaugas.

  4. Vykdyti bibliografinę veiklą, kurti bibliografijos produkciją, vykdyti vartotojų bibliografinį aptarnavimą.

  5. Vykdyti kraštotyros veiklą, kaupti ir saugoti kraštotyros dokumentus bei informaciją, skaitmeninti krašto paveldo dokumentus, rūpintis kraštotyros informacijos sklaida.

  6. Vykdyti skaitmeninių kompetencijų ugdymo veiklą, stiprinti vartotojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo gebėjimus, didinti motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

  7. Vykdyti neformalųjį suaugusiųjų ir vaikų švietimą: rengti ir vykdyti įvairias mokymo ir edukacines programas, organizuoti mokymo renginius, skatinti mokymosi visą gyvenimą poreikį.

  8. Inicijuoti, rengti ir/arba dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Bibliotekos projektus ar veiklos programas.

 • Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centras

  Vedėja Audronė Likienė
  Tel.: (8 451) 34 319

  Centro struktūra:

  • Metodikos ir viešųjų ryšių grupė (projektų vadovas, metodininkė rinkodarai ir viešiesiems ryšiams, metodininkas viešiesiems pirkimams, informacinių technologijų sistemų administratorius, interneto svetainės redaktorė, dailininkas);
  • Informacijos išteklių formavimo padalinys (padalinio vedėja, vyresnioji bibliotekininkė komplektavimui, vyresnioji bibliotekininkė katalogavimui), mainų fondas, atsarginis fondas.

  Centro uždaviniai:

  1. Vykdyti Bibliotekos padalinių veiklos profesinę priežiūrą, pagal poreikį teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje veikiančioms kitų žinybų bibliotekoms.

  2. Analizuoti bibliotekininkystės teoriją ir praktiką, kaupti informaciją apie bibliotekinio darbo naujoves ir rūpintis informacijos sklaida.

  3. Teikti profesinę paramą rajono bibliotekininkams, organizuoti seminarus, praktikumus darbuotojų kvalifikacijai kelti.

  4. Organizuoti ir vykdyti tyrimus Bibliotekoje.

  5. Kaupti ir analizuoti Bibliotekos statistinius duomenis, veiklos ataskaitas ir planus.

  6. Formuoti Centro fondus (mainų, atsarginį, metodikos) juos tvarkyti ir saugoti.

  7. Komplektuoti SVB universalų dokumentų fondą, atitinkantį vartotojų poreikius. Formuoti dokumentų fondą atsižvelgiant į rajono ekonominę, kultūrinę, demografinę situaciją.

  8. Vesti bendrąją ir atskirų Bibliotekos padalinių dokumentų fondo apskaitą.

  9. Dirbti su Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programa.

  10. Populiarinti Biblioteką, jos paslaugas.

  11. Organizuoti Bibliotekos ryšius su visuomene, rūpintis Bibliotekos įvaizdžio formavimu, rūpintis Bibliotekos reklama, rinkti ir rengti informaciją apie Bibliotekos veiklą, rūpintis jos sklaida.

  12. Organizuoti ir koordinuoti Svetainės turinio tvarkymą.

  13. Rengti parodas, jas pristatyti visuomenei, rūpintis informacijos apie Bibliotekoje vykstančius renginius sklaida.

  14. Rūpintis papildomų lėšų paieška: rašyti projektus, ieškoti partnerių ir rėmėjų.

  15. Vykdyti automatizuotos informacinės sistemos kūrimo, plėtros ir eksploatavimo darbus Bibliotekoje, užtikrinti sklandų kompiuterinės technikos ir kompiuterių tinklo darbą, prižiūrėti informacines sistemas.

  16. Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.

  17. Įgyvendinant Bibliotekos strategiją, bendradarbiauti su rajono kultūros, švietimo įstaigomis, šalies ir užsienio bibliotekomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

 • Ūkio skyrius

  Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika
  Tel.: (8 451) 34 238

  Skyriaus etatai: vairuotojas, rūbininkas, darbininkas, valytojai, elektrikas, sandėlininkas.

  Skyriaus uždaviniai:

  1. Užtikrinti patalpų išlaikymą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata.

  2. Kontroliuoti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę ir užtikrinti normalią darbuotojų veiklą.

  3. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti biblioteką ir jos padalinius baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrinti jų apsaugą ir savalaikį remontą.

  4. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą bibliotekos patalpose ir teritorijoje.

  5. Organizuoti bibliotekoje pravedamų konferencijų, seminarų, renginių ūkinį aptarnavimą.

  6. Kelti Skyriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos tarnybinis automobilis Renault Espace, sidabrinės spalvos, valstybinis Nr. CRT 391.

 • Mobili biblioteka

  Vyresnioji bibliotekininkė Janina Vaičekonienė
  El. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

  Lankytojai aptarnaujami bibliobuse, kuris nuvažiuoja į 20 Pasvalio rajono kaimų. Mobilioje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu. Sukauptas 2709 dokumentų fondas, kuriuo naudojasi 200 nuolatinių skaitytojų. Per metus joje apsilanko apie 1700 atokių kaimų gyventojų.

  Mobilios bibliotekos uždaviniai:

  1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.

  2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.

  3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.

  4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.

  5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.

  6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

  Mobilios bibliotekos funkcijos:

  1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.

  2. Organizuoja įvairius renginius.

  3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant Mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.

  4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.

  5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.

  6. Ruošia projektus.

  7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.

  8. Tvarko ir saugo Mobilios bibliotekos dokumentaciją.

  9. Plėtoja knygnešystę.

  Skaitytojų aptarnavimo grafikas

  Pirmą ir antrą mėnesio pirmadienį:

  Talkoniai 11.00–12.00
  Lavėnai 12.15–14.15
  Talačkoniai 14.45–16.00

  Pirmą mėnesio antradienį:
  Noriai 11.00–12.50
  Titkoniai 13.30–15.00
  Payslykis 15.30–16.00

  Pirmą mėnesio trečiadienį:
  Mikėnai 11.00–12.00
  Porijai 12.30–16.00

  Pirmą mėnesio ketvirtadienį:
  Mediniai 11.00–12.00
  Vainekoniai 12.20–13.20
  Kalneliškis 14.00–16.00

  Antrą mėnesio antradienį:
  Žadeikiai 11.00–12.00
  Stačiūnai 12.15–14.00
  Dagilynė 14.30–16.00

  Antrą mėnesio trečiadienį:
  Kyburiai 11.00–14.00
  Puodžiūnai 14.15–16.00

  Antrą mėnesio ketvirtadienį:
  Puškoniai 11.00–13.30
  Kurpalaukis 14.00–16.00

  Pirmą ir antrą mėnesio penktadienį:
  Pervalkai 11.00–13.00
  Šimoniai 13.30–16.00